Tornado Information for Palmyra, Nebraska

Risk Level: High
Yearly Avg. of Tornados in Palmyra, NE
2
Yearly Avg. of Fatalities in Palmyra, NE
0
Tornados since 1950 in Palmyra, NE
152